Vår pedagogik

På Ekplantan vill vi att alla barn ska bli sedda och bekräftade för den de är oavsett kön, ålder och etnicitet. Alla pedagoger som arbetar på Ekplantan har ett normkritiskt synsätt vilket genomsyrar hela vår utbildning. Vårt mål är att alla barn ska känna att de får vara den de är, och att just de är viktiga. Vi strävar efter att förmedla en vi-känsla och att alla är lika värdefulla. Vi ser alla barn som starka individer och att de kan själv. Våra små barngrupper ger oss möjlighet att uppmärksamma alla barn och erbjuda dem en trygg och stimulerande förskola.

Det musiska lärandet är en röd tråd genom hela vår utbildning vilket innebär att barnen ges möjlighet att erövra nya kunskaper med alla sina sinnen. En central del av det musiska lärandet är att det är processen och helheten som är i fokus, inte resultatet av produkten.

I vår undervisning utgår vi från barnens intressen och behov, barnen ges möjlighet att påverka och ha inflytande över sin dag på förskolan. Vi vill erbjuda barnen en mångsidig förskoleverksamhet där ett språkutvecklande arbetssätt, matematik och rörelse är aktiviteter som genomsyrar vår undervisning.

Några gånger per år bjuder vi in familjerna att ta del av vår förskoleverksamhet. Då ges alla chansen att mingla runt i lokalerna, titta på vad barnen arbetar med för projekt för tillfället, titta på bildspel och/eller film från utbildningen.

Förskolans arbete utformas utifrån Läroplanen för förskolan samt Ekplantans utbildningsplan.

Vi finns på Uppsala kommuns Hitta & jämför sida, där du kan hitta resultat från våra enkäter för vårdnadshavare och jämföra med andra förskolor.

Vårt arbetssätt

En dag på Ekplantan

7:15 Förskolan öppnar (fri lek)
9:00 Samling med frukt
9:30 Projekt/Utflykt
11:00 Lunch
11:45 Vila
12:30 Bordsaktiviteter/lugnare lek
14:00 Mellanmål
14:30 Lek ute/inne
17:15 Förskolan stänger

Samling

Vi startar varje dag med fruktsamling. Vi sjunger en namnsång, räknar hur många barn som är närvarande och pratar om vad vi ska göra under dagen. Genom detta arbetssätt har vi möjlighet att se och uppmärksamma varje barn och skapa samhörighetskänsla mellan barn och pedagoger.

Projekt

På Ekplantans förskola har vi valt att arbeta med tematiskt med olika projekt tillsammans med barnen. Projekten syftar till att utmana och väcka barnens intresse och nyfikenhet samtidigt som de ska utveckla barnens tankeprocesser och lärande. Projekten fortlöper under terminens gång så länge barnen visar ett intresse och är nyfikna på att veta mer.

Vi undervisar musik utifrån Bunnemetoden. Barnen får prova att spela bygelgitarr och klangplattor till sånger vi sjunger vid våra Bunnesamlingar. Utöver dessa samlingar har vi storsångsamling med alla barn en gång i veckan och sångstunder dagligen på respektive avdelning.

Sagoberättande är något vi arbetar mycket med på Ekplantan då två av våra pedagoger har gått Sagopedagogutbildning. Våra projekt influeras ofta av olika sagor som sedan bearbetas på olika vis, exempelvis genom dramatisering, skapande, sång och musik. Barnen kan även få prova på att berätta sagan för varandra på olika sätt.

Varje vecka går vi iväg på utflykt till någon närliggande ”skog”. För att få en varierad motorisk utmaning väljer vi mellan olika utflyktsmål. Vintertid, när det finns snö, passar vi även på att åka stjärtlapp nerför en kulle i närheten av förskolan. På våren brukar vi även ha en heldagsutflykt.

Lek

Den fria leken är en stor och viktig hörnsten i barnets utveckling. I leken bearbetar barnen sina upplevelser och tankar och har möjlighet att öva sitt sociala samspel tillsammans med andra barn. Leken bidrar även till att barnen blir medvetna om sina egna känslor och får kunskap om andras känsloliv. Vi försöker ge barnen tid att leka färdigt och inte avbryta deras lek i onödan.

Förskolans rum har färgnamn istället för traditionella namn för att rummen ska passa många olika sorts lekar. Vi gör kontinuerligt om lekmiljöerna på förskolan för att de ska passa barngruppen och på bästa sätt ska utmana barnen.

Skapande utbildning

Skapande är något som vi arbetar mycket med på Ekplantan. Barnen får möjlighet att prova på att arbeta med många olika sorters material. Barnen erbjuds att måla med olika färgtekniker, arbeta med lera, klippa, klistra och arbeta med pärlor på olika sätt. Vi försöker hela tiden att utmana barnen på olika vis genom att exempelvis tillföra olika sorters material att skapa med.

Måltider

Lunch äter vi på respektive avdelning och barnen sitter i mindre grupper på bestämda matplatser tillsammans med en pedagog. Vår matleverantör är Helgesson catering och de använder i så stor mån de kan ekologiska och lokalproducerade råvaror. Mellanmål äter vi inne eller utomhus när vädret tillåter. På förskolan strävar vi efter att servera barnen sockerfritt mellanmål.

Vila

Barnen som sover på vilan erbjuds sovplats på madrass i ett rum inne på Plantan. De barn som är vakna på vilan lyssnar på sagor på Plantan respektive Eken.

Hållbar utveckling

Vi strävar efter att få en så giftfri miljö som möjligt på förskolan och ser regelbundet över vilket material vi erbjuder barnen på förskolan. Barnen görs delaktiga i vårt arbete med hållbar utveckling.